ANBI gegevens van de Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp

Doelstelling
Het financieel en materieel ondersteunen van projecten in India, bijzonder in de deelstaat Andhra Pradesh, die bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van de levensomstandigheden en levenskansen van de lokale bevolking.

Download hier het beleidsplan van de stichting.
Download hier het meerjarenplan van de stichting.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp
K.v.K.: 41090985
RSIN/Fiscaalnummer: 802373197
Iban: NL44 RABO 0128911875
Website adres: www.pandilla.nl
E-Mail: info@pandilla.nl
Adres: Grensweg 4
Postcode: 5741 RK
Plaats: Beek en Donk
Telefoon: 0413 209328

Bestuurders
Mevrouw AFM Swinkels-Thijssen, voorzitter
Mevrouw AF Gevers- Manders, secretaris/ penningmeester
De heer WLW Tersmette
De heer JAJ van Heeswijk
De heer GCGM Bierenbroodspot

Beloningsbeleid
Statuten: bestuur Artikel 3 lid 5:
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Van dat recht wordt echter geen gebruik gemaakt.

Bestuursactiviteiten
Het bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met: 

a. Het aanvragen van vergunningen voor het houden van inzamelingen of plaatsen van een container en vraagt gemeenten, waarvan ze geen vergunning krijgt, naar de reden hiervan. Dit kan leiden tot een hoorzitting waarin een afgevaardigde van het bestuur zijn of haar mening over de afwijzing uiteen kan zetten. Meerdere malen heeft dit alsnog geleid tot het verkrijgen van een vergunning;

b. Controle uitoefenen tijdens inzamelingen;

c. PR verzorgen, het plaatsen van artikelen in plaatselijke kranten t.b.v. de te houden inzamelingen;

d. Een goede boekhouding voeren die ingericht moet zijn volgens de richtlijnen van het CBF;

e. Verantwoording afleggen aan het CBF over de inkomsten en uitgaven;

f. Het bemiddelen en coördineren bij het vaststellen van de projecten die in India worden opgezet in overleg met de zaakwaarnemers en de overheid in India

g. Het begeleiden van priesters uit India in Nederland vanwege kennisoverdracht en overleg inzake de voortgang van projecten die in India worden opgezet.

Financiële rapportage
Download hier de Jaarrekening 2022 inclusief bestuursverslag.